Hỏi Đáp Pháp Lý

[Số 01/2021-Dũng Cát Yến] NHÀ NUÔI YẾN DIỆN TÍCH BAO NHIÊU THÌ PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Vấn đề pháp lý ngành yến luôn là mối quan tâm hàng đầu của các […]